bilde_Annie Spratt Hx Hf2lppuu Unsplash

Bærekraft i Gumpen
I Gumpen Gruppen har vi et klart mål om at vår drift og utvikling skal være ansvarlig, både med tanke på våre ansatte, miljøet, samfunnet vi lever i og de fremtidige generasjoner.

Da vi begynte vårt bærekraftsarbeid i Gumpen Gruppen ble vi klar over at mye av vår kjernevirksomhet er bærekraft i praksis;

 • De fleste verkstedtimene vi selger dreier seg om reparasjon og vedlikehold av brukte kjøretøy
 • Vårt bruktbilsalg forlenger bilenes levetid
 • Vi selger stort sett elbiler på personbilsiden
 • Vi har redusert strømforbruket vårt de siste årene
 • Vi har gode tradisjoner for å støtte lokale idrettslag og veldedige organisasjoner.

Men vi kan gjøre mer og vi har nå satt en tydeligere retning i bærekraftsarbeidet. Vi har satt konkrete mål og jobber aktivt for å skape engasjement og eierskap i hele organisasjonen.

Hos Gumpen har vi definert vårt bærekraftsarbeid slik:

 • En bærekraftig utvikling er noe som ivaretar behovet til menneskene som lever nå, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner.
 • Ansatte blir opptatt av miljøarbeidet og bærekraftutviklingen i bedriften. Det skal velges ett eller flere tiltak som følges opp i medarbeidersamtalen.
 • Gumpen Gruppen skal alltid ha bærekraftig utvikling som utgangspunkt for beslutninger.

For å sikre en bærekraftig virksomhet har vi definert delmål innenfor våre tre satsingsområder:

 • Vårt fotavtrykk på klima
 • Vårt engasjement for lokalmiljøet og de som trenger det mest.
 • Vårt bidrag ovenfor vår ansatte og våre kunder/leverandører.

Gumpen Gruppen er sertifisert innen følgende ordninger

 • Miljøfyrtårn
 • ISO14001
 • ISO9001

Dokumentasjon

For utfyllende informasjon og tilgang til vår dokumentasjon innen ARP (Aktivitets- og redegjørelsesplikten) og bærekraft, send en forespørsel til lars.ivar.olsen@gumpen.no.

Les mer

Bærekraftsmålene

Vi har valgt disse fem av FNs bærekraftsmål som våre viktigste satsingsområder.

Åpenhetsloven

Gumpen Gruppen og alle gruppens bilforhandlere jobber aktivt for å respektere grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold internt i konsernet og ut i leverandørkjeden vår. Gumpen Gruppen har Humør, Omtanke, Redelighet og Nytenkende som kjerneverdier, disse gjennomsyrer alle handlinger i konsernet. Verdiene passer godt til lovverket og retningslinjene som Åpenhetsloven fremmer. Ett lovverk som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold uansett geografi og bransje, er noe vi er utelukkende positive til.

Lovverket stiller høye krav til hvordan virksomheter som omfattes av loven skal foreta aktsomhetsvurderinger med offentlig tilgjengelige redegjørelser. Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi arbeider med lovverket og retningslinjene i egen bedrift og avdekke risikoer i leverandørkjeden. Lovverket krever at vi skal dele vårt arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Denne rapporten kan etterspørres ved å sende en henvendelse til kg@gumpengruppen.no.

Gumpen Gruppen har fulgt OECDs veileder for aktsomhetsvurderingsprosessen, arbeidet startet i 2022. Aktsomhetsvurderingen består av 6 trinn for å skape forankring, evaluere risikoer, tiltak og kontinuerlig forbedring. Arbeidet har avdekket at det er ulike risikomomenter i ulike bransjer og geografiske områder. Vi går dypere inn i analysene i rapporten som kan etterspørres. Men vi går gjennom arbeidet som er gjort i korte trekk.

Kartleggingsprosessen av risikoområder for Gumpen Gruppen har vi basert på geografisk risiko og bransjerisiko. Vi har benyttet oss Ignite Procurement sine veiledninger for klassifisering og strukturering av data.

Det er i Norge lav risiko for brudd på menneskerettigheter og etiske retningslinjer, Norge klassifiseres som «grønn»på geografisk risiko. Gumpen Gruppens leverandører består i hovedsak av norske leverandører. Biler består av tusenvis av komponenter som kommer fra ulike leverandører. Leverandørlistene til bilprodusentene er lukkede, men vi har ett godt samarbeid med importørene og fabrikkene. Vår største leverandør og importør, Møller Mobility Group har fått følgende rapport fra Volkswagen AG.

Volkswagen - beskrivelse av virksomheten Volkswagenkonsernet

Volkswagen - beskrivelse av virksomheten Volkswagenkonsernet (VAG) er produsent av bilmerkene Volkswagen, Skoda, Audi og Seat. MMG selger disse bilmerkene og kjøper nybil fra VAG. VAG har hovedkontor i Tyskland og har ifølge egne nettsider 120 fabrikker fordelt på Europa, Asia, Afrika, Sør-Amerika og Nord-Amerika. Disse fabrikkene produserer personbiler, busser og tyngre kjøretøy (inkludert Scania og andre). Volkswagen oppgir på sine nettsider hvilke modeller som produseres på hver av fabrikkene. Basert på informasjon om hvilke bilmodeller MMG omsetter og hvilke fabrikker som produserer disse får vi en fabrikkliste som dekker 18 land, inkludert Brasil, India, Kina, Thailand og Sør-Afrika. VAG har også et bredt nettverk med underleverandører til fabrikkene, disse er ikke spesifisert. VAG har omfattende policyer og rutiner for kontroll av forretningsforbindelser, slik som Business Partner Due Dilligence og et aktsomhetssystem for råvarer. Denne analysen har ikke gått inn i en analyse av disse instrumentenes effektivitet. Volkswagen er blant selskapene som er gransket av IASJ. De europeiske bilprodusentene kommer generelt bedre ut enn øvrige selskap, og Volkswagen ligger i toppsjiktet. Rapporten peker allikevel på flere konkrete risikoaspekter knyttet til Volkswagen, og selskapet kan ikke sies å være fritatt for en del av de gjennomgående utfordringene i bransjen.

Noen av elementene rapporten lister er:

 • VW har begrenset rapportering om styringssystemer for ivaretakelse av menneskerettigheter
 • VW gjennomfører noe revisjon av menneskerettighetskriterier men rapporterer ikke hvor stor andel av leverandørene som revideres. Det gis ingen informasjon om tiltak iverksatt for å adressere identifiserte problemer.
 • VW har tilsynelatende ikke gjennomført noen prioritering av vesentlig risiko (2020).
 • Rapporten anfører også at VW krever en videreføring av sine etiske krav gjennom leverandørkjeden (cascading) og at de har et ombudsmannssystem for behandling av klager.
 • SI2s analyse viser at VW er sterke på policy og supplier code of conduct, men middels til svake på styringssystem og aktsomhetsvurderinger. Selskapet får middels score på sporbarhet, mottiltak og klager, og interessentinvolvering. Rapporten beskriver også kartlagte brudd knyttet til VW.

I vårt arbeid med aktsomhetsvurderingen har vi kartlagt bransjerisiko. I Norge er bygg og anlegg og jordbruksproduksjon unntak som representerer en høyere risiko, men Gumpen Gruppen har minimal handel med disse sektorene. Mekaniskverksted, Skadeverksted og lakkering er sektorer som ikke har høy vekting, men det er imidlertid oppdaget enkelte useriøse aktører innen bilpleie og mindre verksteder. Dette kan medføre en risiko for svært lave lønninger, urettmessig tilbakehold av lønn og andre tvangslignende situasjoner i denne bransjen. Gumpen Gruppen forholder seg til norsk lovgivning og retningslinjer, og stiller større krav til leverandører og egen virksomhet en det norsk lovgivning i mange tilfeller tilsier. Gumpen Gruppen ønsker Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingen velkommen, og ønsker sterkt å bidra til en positiv endring i menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i lokalsamfunnet og i hele leverandørkjeden.

For mer informasjon, send e-post til lars.ivar.olsen@gumpen.no.

Les mer